Vecernia Mare
La Doamne strigat-am… punem stihurile pe 8, pe gl. 6
Podobie: Toată nădejdea…
Veniţi cu toţi iubitorilor de praznuire să lăudăm cu cîntari duhovniceşti, pe Fericita Agafia, cea care cu nevoinţele şi rugăciunile ei a dus pe mulţi la mântuire.
Cununi împletite din cântări duhovniceşti să aducem, celeia ce a primit cununa slavei, de la mirele Hristos, pe care la slăvit întreaga ei viaţă.
Din copilărie iubindu-L cu adevărat pe Hristos şi sfintele Lui Porunci împlinind cu dragoste şi smerenie, te-ai făcut părtaşă împărăţiei cerurilor unde te îndulceşti de dragostea Celui iubit de tine.
Luminată fiind cu raza dumnezeiescului Duh încă din pruncie, ai căutat toată viaţa să te fereşti de întunericul patimilor şi să mergi pe calea cea stralucitoare ce duce în împărăţia cea de sus.
Întreaga ta viaţă a strălucit prin toate faptele cele bune, făcându-te pildă celor ce vor aduce cu dragoste crucea nevoinţelor.
Dumnezeieşte şi cu bunăcuviinţă petrecând, prin nevoinţele înfrînării ai omorât pornirile trupului şi ai dobîndit viaţa veşnică de la Cel ce Si-a dat viaţa pentru noi.
Cu totul dăruindu-te lui Hristos, nu ai căutat spre placerile şi desfătările cele pământeşti, ci ai tins de a te îndulci din bunătăţle cele cereşti pe care ţi le-a dat ţie Hristos.
Duhul Sfânt sălăşluind-se în inima ta curată, din pruncie te-ai arătat dreaptă. Plină de mila şi blîndă, Fericită Agafia.

Slavă…,

Roagă-te cuvioasă să se dea dezlegare de patimi, sufletelor şi trupurilor celor ce cinstesc şi praznuiesc cu dragoste cinstită pomenirea ta.

Si acum…, a praznicului

Dupa vîhod, prochiminul zilei, apoi 3 paremii, din mineul lunii octombrie în 14 zile.
La litie:
Îngerească viaţa din copilărie ai arătat, că râvna dupa cele sfinte şi dragostea către Dumnezeu, de la părinţi cu un dar prea ales ai moştenit, pe care l-ai păstrat în inimă până la sfârşitul vieţii.

Sufletul tău s-a umplut de apele cele vii ale Sfîntului Duh, care apoi a izvorît rîuri de tămăduiri, care au uscat răutatea patimilor.
Facând minuni întru Hristos, Fericită Agafia, roagă pe Dătătorul de bine, ca prin rugaciunile tale sa fim sloboziţi de robia patimilor.
Cît de strălucită este viaţa ta! Cît de luminată este petrecerea ta cea cinstita, prin care mulţime de călugări ai atras spre mîntuire.

Slava…

Locuitoate a Împărăţiei Cerurilor, facîndu-te, cugetătoarea de Dumnezeu, Agafia, roagă-te ca să dobândeasca împărăţia cea de sus şi cei ce te cinstesc cu credinţă.
Şi acum… a Praznicului
La Stihovnă:

Arătindu-te-ai ca un soare mare, luminând pe oameni cu semne minunate şi fapte bune. Pentru aceasta săvârşim pomenirea ta cea cu adevarat luminoasă, luminându-ne Fericita simţirile inimii.

Stih: Cinstită este înaintea moartea cuvioşilor lui

Rugăciunile tale cele sfinte primindu-le Dumnezeu, dăruia prin tine celor lipsiţi cele trebuincioase,bolnavilor tămăduirea, asupriţilor apărarea,care te primăreau foarte tare când erau încă pe pamânt în trup.
Stih: Aşteptând am aşteptat pe Domnul şi a căutat spre mine

Mai mult decât razele soarelui ai strălucit, maica, împlinind poruncile lui Dumnezeu,mutându-te către Lumina ceea neînserată, unde roagă-te să se izbăvească de păcate cei ce te cinstesc pe tine.

Slavă …

Mie celui ce voiesc să laud în cântări pomenirea cea vrednică de laudă, Fericită Agafia, roagă-te să mi se dea şi izbavire de toate păcatele.

Si acuma… a Praznicului

Troparul gl. 8
Întru tine maică cu osîrdie sa mîntuit cel dupa chip, că luînd crucea ai urmat lui Hristos, şi lucrând ai învaţat să nu se uite la trup, că este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Fericită Agafia duhul tau.

Utrenia
Dupa prima catisma se citeşte sedealna:

Întărindu-te cu credinţa Mirele tău şi fiind îmbrăcată cu puterea crucii şi a toată fapta bună, ai rămas ferita de demoni grăind: Slavă puterii tale Doamne.

Slava…Si acuma… a praznicului

Dupa a doua cafisma se citeste sedelna:

Fiind acuma o ceată cu oştile cele mai presus de lume o Sfântă Fericită Agafia, caută din cer, spre cei ce cu dreaptă credinţă te laudă şi-i păzeşte cu rugăciunile tale.

Slavă…Şi acum… a praznicului

Dupa polileu, sedealna gl.8
Umblând pe cărarea strîmtă, ai ajuns la lărgimea raiului, unde este bucuria celor ce prăznuiesc, unde este pomul vieţii; şi de acolo nu înceta a face rugăciuni pentru noi cei ce lăudăm adormirea ta.
Slavă…Şi acum…

Bucură-te ceea ce ai luat de la înger bucuria lumii, bucură-te ceea ce ai născut pe Făcătorul făpturii, bucură-te ceea ce te-ai învrednicit a fi Maica lui Hristos Dumnezeu.

Prochiminul gl 7: Cinstită este înainte Domnului moartea cuvioşilor lui.

Stih: Ce voi răsplăti Domnului pentru toate cîte a dat mie

Toata suflarea …, apoi evanghelia de la Matei: Zis-a Domnul pilda aceasta:
Împărăţia cerurilor se va asemana cu zece fecioare…
Psalmu 50
Slavă…, gl 2

Pentru rugăciunile Fericitei Agafia, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…

Pentru rugăciuniule Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.
Stihul: Milueste-mă Dumnezeule dupa mare mila Ta…

Apoi stihira: gl. 8

Ceea ce ai fost aleasă de Dumnezeu mai înainte, Fericită Agafia, Scăpând de valurile vieţii şi de tulburarea gândurilor şi patimilor lumeşti, ai ajuns la limanul mântuirii, lăudînd cu îngerii pe Mântuitorul Hristos pe care roagă-L neîncetat pentru noi cei ce cu dragoste cinsitm sfântă pomenirea ta.
Canoanele

Al praznicului cu irmos si catavasiile,apoi al sf.Agafia.
CINTAREA 1
Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lumineaza-mi mintea şi inima ca să-ţi aduc cuvioasă cântare de laudă în ziua cinstitei tale pomeniri fericită Agafia.

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi .

Ca un râu ce ai pornit din ţinuturile Ucrainei şi ai ajuns până la pamântul Moldovei,ai adăpat cu dumnezeieştele ape duhovniceşti adunările credincioşilor.

Fericita Agafia roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Te-ai strduit ca din pruncie să-ţi luminezi sufletul cu strălucitele porunci ale Măntuitorului care te-a întărit să-I urmezi.

Fericita Agafia roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iubind virtuţile şi cinstita smerenie ,pe Dumnezeu Cel adevărat L-ai veselit,Aceluia neîncetat roagă-te pentru noi.

Slavă…

Tu înţeleaptă maică te-ai umplut de Dumnezeiescul Duh şi ai hrănit cu cuvântul viu şi cu minuni pe cei ce te căutau.

Şi acum…

Cetele îngereşti şi omeneşti, Fecioară, te laudă neîncetat pe tine care nu ştii de mire, că pe Ziditorul lor ca pe un prunc pe mâinile tale l-ai purtat.

Cîntarea 3

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
La muntele dumnezeieştilor fapte bune ai alergat, fericită, te-ai unit cu Dumnezeu, luând tablele cele înţelegătoare ale legii Duhului.

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi

Cere fericită Agafia, mireasă a lui Hristos, să se dea iertare de greşale celor ce te laudă pe tine cu credinţă.

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Domnul a spus că nu poate să stea lumina sub obroc,la fel nici tu sfântă fericită nu ai luminat cu faptele şi minunile tale numai pe pământul Ucrainei, ci şi pămîntul Moldovei.

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Venind în mănăstirea Cuşelăuca, cu dragoste ai fost primită de întreaga obşte pentru că te-au socotit ca un mare dar primit de la dumnezeu.

Slavă…

Mulţi vazând vieţuirea ta dupa ce ai venit în Mănăstire, au crezut în Hristos cu adevarat, râvnind mai mult spre împlinire cu dragoste şi smerenie a sfintelor porunci.

Şi acum…

Pe tine noi toţi te-am agonisit scăpare şi zid creştinesc şi pe tine te mărim neîncetat maică nenuntită.

Sedealna:

Arătatu-te-ai fericită Agafia ,Biserici din Moldova ca un soare luminând-o pe ea cu razele minunilor tale şi luminezi pe cei ce strigă ţie cu credinţă: Bucură-te lauda cuvioşilor, podoabă fecioarelor şi ajutatoarea tuturor.

Slavă… Şi acum… a praznicului

Cîntarea 4
Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu postul omorând zburdarea cea rea a tinereţilor fericită Agafia şi durerile boli tale suferind toata viaţa cu cugetul curat întru Domnul te veseleai.

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Oglindă neîntinată şi sfîntă te-ai făcut, strălucind, pururea ca o luminătoare în mijlocul maicilor de la Cuşilăuca.

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin darul minunilor ce l-ai avut de la Dumnezeu, te-ai facut tuturor ajutătoare, celor ce te cinsteau, podoabă a monahinelor şi fecioarelor, maică fericită.

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătîndu-te-ai Fericită în pamântul Moldovei ca un pom sădit de Dumnezeu, care prin minunile şi faptele tale ai dat rod însutit.

Slavă…

Bolnavilor vindecătoare, celor înviforaţi ocârmuitoare, celor ce se clatină sprijinitoare fiind te-ai arătat o maica iubitoare.

Şi acum…

Pe Hristos pe care L-ai născut Preacurată Fecioara, roaga-L să dăruiască robilor să i iertare de greşale.
Cîntarea 5

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Socotea vrăjmaşul că va birui dragostea şi curăţia ta, dar de batjocură a rămas cu uneltirile sale cele preaviclene.

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Valurile lumii le-ai călcat în picioare şi postul şi rugaciunea, ca doua aripi luînduţi-le ai zburat spre împărăţia cea de sus.

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru viaţa ta cea plăcută lui Dumnezeu, ca un dar cinstit ni s-au dat sfintele tale moaşte pe care noi le cinstim.

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Drept ţinta ai avut ca Pavel apostolul, pe Hristos, urmându-L cu nespus dor, ajuta-ne ca şi noi sa-L urmăm împlinind sfintele porunci.

Slavă…

De frumuseţea care se strică nu te-ai îngrijit, fericită, privint doar la răsplătirile cele de sus, ai luat neîmbătrînitoare viaţă, podoabă şi veselie.

Şi acum…

Fecioară fiind şi dupa naştere, de Dumnezeu Născătoare te lăudăm pe tine că ai născut lumii cu trup pe Dumnezeu.
Cîntarea 6

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apus-ai ca soarele, fericită maică, dar luminezi şi acum cu minunile pe cei ce te cinstesc şi se închină sfintelor tale moaşte.

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te cu minte, ai râvnit vieţii îngereşti, trupul chinuit fiind de boală, iar sufletul desfătându-se cu rugăciunea ai ajuns să vezi în veci.

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ajută-ne şi pe noi maica să-ţi urmăm nevoinţelor tale precum tu ai urmat lui Hristos şi roagă-L să ne mântuiască pe toţi.

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Te-ai deosebit de celelante maici prin darul facerii de multe minuni, dar şi prin nevoinţa adevărată de bunavoie, întăreşte-ne dar şi pe noi să ne nevoim cu adevarat.

Şi acum…

De bucurie şi de veselie umplând Fecioară, ca una care ai primit pricina bucuriei, că tu ai izvorît tuturor bucurie.
Condacul gl. 4

Pe Fericita Agafia, ceea ce este a mănăstirii Cuşilăuca laudă şi a Moldovei podoabă aleasă să o lăudăm cu alese şi cinstite cântări, că ea este a bolnavilor vindecătoare, învrajbiţilor împacare, celor din primejdii ocrotitoare, sărmanilor şi amărâţilor ajutatoare, ca ceea ce a fost înzestrată de Dumnezeu pentru ale ei nevoinţe cu darul facerii de minuni.
Icosul
Veniţi adunarea cuvioşilor şi a cuvioaselor, veniţi nevoitorilor de curăţie, veniţi iubitorilor de prăznuire să lăudăm cu cântări duhovniceşti pe lauda monahilor, podoaba fecioarelor, frumuseţea cea iubitoare de tăcere, mângâierea celor întristaţi, degraba ascultătoare celor ce se roagă ei, care izvorăşte tămăduiri tuturor celor ce cântă: Bucură-te Fericită Agafia a Moldovei duhovnicească floare şi grabnică ajutătoare!
Cîntarea 7

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tare ai stat împotriva celui viclean, învăţându-i pe toţi să se împotrivească lui, întăreşte-ne dar şi pe noi să ne împotrivim vicleniilor lui, pe cei ce cântăm: Domnul şi Dumnezeul nostru bine esti cuvântat.

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împreună glasurile de laudă să cântăm toţi azi cu credinţă fericitei Agafia, cee ce a fost sălaşul Duhului Sfânt şi cântă: Domnul şi Dumnezeul nostru bine eşti cuvântat-

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Patimile trupurilor celor nevindecate le-ai vindecat cu dumnezeiescul har a celor ce se apropie cu credinţă de cinstitele tale moaşte, şi cântă: Domnul şi Dumnezeul nostru bine eşti cuvântat.

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe piatra dumnezeieştii cunoştinţe întărindu-ţi paşii, nu te-ai abătut spre uneltirile vrăjmaşilor, cântînd: Domnul şi Dumnezeul nostru bine eşti cuvântat.

Slavă…

Casa ai făcut lui Dumnezeu sufletul tău fericită cu lumina virtuţilor şi a rugăciunilor. Ajuta-ne şi pe noi să devenim temple ale Duhului Sfânt pe cei ce cântăm: Domnul şi Dumnezeul nostru eşti cuvântat.

Şi acum…

Cu cuvântul ai zămislit fără sămânţă pe Cuvântul Tatălui Cel Veşnic, Preacurată, şi L-ai născut pentru mântuirea noastră.
Cîntarea 8

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având gura de Dumnezeu insuflată şi limba grăitoare de cele sfinte, luminându-te cu raza credinţei cântai: Lăudaţi pe Domnul şi-L preînălţaţi întru toţi vecii.

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu minunile adăpi pe credincioşii ca şi cu nişte ape şi alungi duhurile viclene şi înlături bolile de la cei ce cântă: Lăudaţi pe Domnul şi-L preînălţaţi întru toţi vecii.

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Săvârşind astăzi sfinţită pomenirea ta, ca o zi de prăznuire şi plină de veselie cu credinţă te rugăm, cu rădăcinile tale către Dumnezeu izbăveşte de primejdii pe cei ce cântă: Lăudaţi pe Domnul şi-L preînălţaţi întru toţi vecii.

Fericită Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinţit-ai pământul Moldovei cu rugaciunile, cu nevoinţele şi cu minunile tale şi ai învăţat pe toţi să laude pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

Binecuvîntăm pe Tatăl….
Umblînd pe calea care cu adevărat duce la cer,ai adus lui Hristos mulţime de credincioşi,învaţîndu-i să cînte:Lăudaţi pe Domnul si preînălţaţi întru toţi vecii.
Şi acum…
Cu cîntari să lăudam credincioşii pe Preacurata Fecioară,Maica lui Dumnezeu,cea plină de daruri,pe acoperămîntul cel dumnezeiesc si limanul cel de buna linişte,pe mîntuirea tuturor credincioşilor.
Cîntarea 9
Cuvioasa maica Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi
Moaştele tale s-au facut noua izvor pururea curgător de multe minuni si tămăduiri că bolile năprasnice ne alungi de la noi.
Cuvioasa maica Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi
Mare uşuroare a luat ţara noastra cu primirea trupului tau sfinţit de harul cel de sus,sfinţeşte-ne şi pe noi cei ce atingem cu credintă de sfintele tale moaşte.
Cuvioasa maica Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi
Sicriul cu sfîntul tău trup îl cheamă în taină pe toţi cîţi pătimesc în nevoi:cei ce sunt chinuiţi de duhuri necurate,de fruguri şi de alte neputinţe,că cu credinţă si dragoste atingîndu-se de moaştele ale fară plată să ia ajutor.
Cuvioasa maica Agafia roagă-te lui Dumnezeu pentru noi
Rămînem cu toţi uimiţi de mulţimea minunilor tale,care le săvîrşeşti şi astazi tuturor ce te cinstesc pe tine aleasă a lui Hristos.
Slavă….
Ţie cuvioasa iti aducem mulţumire pentru minunile tale şi bunataţile ce de la Dumnezeu le primin în mijlocirea ta.
Şi acum…
Arătatu-te-a cu curătia Săpînă ca si crinul in mijlocul spinilor,străluncind cu strălucirile Fecioarei tale,Născătoare de Dumnezeu Fecioară purure cinstită.
Luminîndă…
Saltă si dănţueşte duhovniceşte Mănăstirea Cuţelăuca ,cuvioasă Agafia ,caci întru dînsa ai veţuit ingereşte şi ai facut multe minuni.Dar sa laudă şi pamîntul Moldovei avîndu-te vistierie nefurată si apărătoare nebiruită.

Lasă un răspuns